വാര്‍ത്തകള്‍


SSLC PLUS TWO CASH AWARD

19-07-2022

2021-2022 വർഷത്തെ എസ്.എസ് .എൽ .സി ,പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ എ ക്ലാസ് മെമ്പർമാരുടെ മക്കൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകുന്നുഅപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു,അവസാന തീയതി 16.09.2019 4pm

15-03-2019

കലക്ഷന് ഏജൻറ് - 2വേസ്റ്റേണ്‍ യൂനിയന്‍ & X പ്രസ്മ ണി ട്രാന്‍സ്ഫര്‍

04-02-2015

വേസ്റ്റേണ്‍ യൂനിയന്‍ മണി ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ X PRESS MONEY TRANSFER