വാര്‍ത്തകള്‍


SSLC PLUS2 CASH AWARD

10-05-2019

2019-20 വര്ഷം ബേങ്ക് മെമ്പര്മാരുടെ മക്കളില് SSLC PLUS2 പരീക്ഷകളില് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ്സ് നേടിയകുട്ടികള്ക്ക് കേഷ് അവാര്ഡ് നല്കുന്നുഅപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു,അവസാന തീയതി 16.09.2019 4pm

15-03-2019

കലക്ഷന് ഏജൻറ് - 2വേസ്റ്റേണ്‍ യൂനിയന്‍ & X പ്രസ്മ ണി ട്രാന്‍സ്ഫര്‍

04-02-2015

വേസ്റ്റേണ്‍ യൂനിയന്‍ മണി ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ X PRESS MONEY TRANSFER