വാര്‍ത്തകള്‍

എ.ടി.എം. & ബ്രാഞ്ചുകള്‍


 • എ ടി എം
 • ബ്രാഞ്ചുകള്‍

കോര്‍ ബാങ്കിംഗ് സ്വകര്യം

കോര്‍ബാങ്കിംഗിലൂടെ ബാങ്കിന്റ എതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചില്‍ തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ട്‌ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിന്‍റെ മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചില്‍ നിന്നും ഇടപാടുകള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കും.

മുല്ലക്കൊടി ബേങ്ക് എ ടി എം 1 - കൊളച്ചേരി പറമ്പ

കൊളച്ചേരി പറമ്പ

വിലാസം
കൊളച്ചേരി പറമ്പ,കൊളച്ചേരി

ബന്ധപെടുക

ഫോണ്‍ : 4602242477

മുല്ലക്കൊടി ബേങ്ക് എ ടി എം 2 - മയ്യില്‍

മയ്യില്‍

വിലാസം
മയ്യില്‍,

ബന്ധപെടുക

ഫോണ്‍ : 4602236547

മുല്ലക്കൊടി ബേങ്ക് എ ടി എം 3 - കമ്പില്‍

കമ്പില്‍

വിലാസം
കമ്പില്‍

ബന്ധപെടുക

ഫോണ്‍ : 4602564987

മുല്ലക്കൊടി ബേങ്ക് എ ടി എം 4 - നാറാത്ത്

നാറാത്ത്

വിലാസം
നാറാത്ത്,പുതിയതെരു,കണ്ണൂര്‍

ബന്ധപെടുക

ഫോണ്‍ : 4972654789


കോര്‍ ബാങ്കിംഗ് സ്വകര്യം

കോര്‍ബാങ്കിംഗിലൂടെ ബാങ്കിന്റ എതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചില്‍ തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ട്‌ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിന്‍റെ മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചില്‍ നിന്നും ഇടപാടുകള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കും.

മെയിന്‍ ബ്രാഞ്ച്

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 09:30 AM - 05:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 09:30 AM - 02:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04602240259
04602244959

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • à´Ž à´Ÿà´¿ à´Žà´‚
 • ഓഡിറ്റോറിയം
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

കൊളച്ചേരി മുക്ക്

മയ്യില്‍

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 08:00 AM - 08:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 08:00 AM - 08:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04602275722
9495176245

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • 12 മണിക്കൂര്‍ ബാങ്കിംഗ്
 • à´Ž/സി
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

മയ്യില്‍,കണ്ണൂര്‍-670602

നാറാത്ത്

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 09:30 AM - 05:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 09:30 AM - 02:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04972712654

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • à´Ž à´Ÿà´¿ à´Žà´‚
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

നാറാത്ത്,കണ്ണൂര്‍

കയരളം

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 09:30 AM - 05:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 09:30 AM - 02:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04602275422
9746132911

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

ഒറപ്പൊടി കയരളം പി.ഒ

കണ്ണാടിപ്പറബ്

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 09:30 AM - 05:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 09:30 AM- 02:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04972796659
9747468211

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • à´Ž/സി
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

കണ്ണാടിപ്പറബ്

ചെറുപഴശ്ശി

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 09:30 AM - 05:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 09:30 AM - 02:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

046022443659
9961095373

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

കടൂര്‍മുക്ക് ചെറുപഴശ്ശി പി.ഒ

ഹെഡ്‌ ഓഫീസ്സ്

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 09:30 AM - 05:00 AM
ശനിയാഴ്ച      : 09:00 AM - 02:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04602244959
9895612521

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍

വേണുഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ പി കെ
മുല്ലക്കൊടി പി ഒ >
ഫോണ്‍ :9495480098

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • à´Ž à´Ÿà´¿ à´Žà´‚
 • ഓഡിറ്റോറിയം
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

കൊളച്ചേരിമുക്ക് കൊളച്ചേരി പി.ഒ കണ്ണൂര്‍ പിന്‍ 670 601

കരിങ്കല്‍ക്കുഴി

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 09:30 AM - 05:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 09:30 AM - 02:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04602240789
9744259463

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • à´Ž à´Ÿà´¿ à´Žà´‚
 • à´Ž/സി
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

കരിങ്കല്‍ക്കുഴി കൊളച്ചേരി പി.ഒ

മണിയൂര്‍

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 09:30 AM - 05:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 09:30 AM - 02:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04972792005
9744129498

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • à´Ž à´Ÿà´¿ à´Žà´‚
 • à´Ž/സി
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

ചെറുവത്തലമൊട്ട ചെക്കികുളം പി.ഒ

ചേലേരിമുക്ക്

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 01:30 PM - 08:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 01:30 PM - 08:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04602240959
9895490203

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • ഓഡിറ്റോറിയം
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

ചേലേരിമുക്ക് ചേലേരി പി.ഒ

കമ്പില്‍

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 01:30 PM - 08:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 01:30 PM - 08:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04602240523
9961500382

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • à´Ž/സി
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

കൊളച്ചേരി

ലേഡിസ് ബ്രാഞ്ച് കമ്പില്‍

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 08:30 AM - 03:30 PM
ശനിയാഴ്ച      : 08:30 AM - 03:30 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : വ്യാഴം

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04602240559
9747272567

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • à´Ž à´Ÿà´¿ à´Žà´‚
 • ഓഡിറ്റോറിയം
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്
 • ഞായറാഴ്ച്ച പ്രവര്‍ത്തി ദിവസം

വിലാസം

കമ്പില്‍ കൊളച്ചേരി പി.ഒ

കുറ്റിയാട്ടൂര്‍

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 09:30 AM - 05:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 09:30 AM - 02:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04602274359
9895240213

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • à´Ž/സി
 • ലോക്കര്‍
 • എസ് à´Žà´‚ എസ് ബാങ്കിംഗ്
 • സ്റ്റുഡന്‍സ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

പത്താം മൈല്‍ പവന്നൂര്‍മൊട്ട കുറ്റിയാട്ടൂര്‍

ചെക്കിക്കുളം ഈവനിംഗ്

പ്രവര്‍ത്തന സമയം:

തിങ്കള്‍-വെള്ളി: 01:00 PM - 08:00 PM
ശനിയാഴ്ച      : 01:00 PM-08:00 PM
ഒഴിവ് ദിവസം           : ഞായർ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

04972792004

ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ഫോണ്‍ :

സവിശേഷതകള്‍

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്

വിലാസം

ചെക്കിക്കുളം